Asset Publisher Asset Publisher

parki_krajobrazowe

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego Park powołano dla ochrony walorów krajobrazowych Pogórza Przemyskiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przed nasilającą się antropopresją.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Park powołano dla ochrony walorów krajobrazowych Pogórza Przemyskiego o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych przed nasilającą się antropopresją. W szczególności dotyczy to jedynego w Polsce fragmentu lesistej brzeżnej części Karpat Wschodnich z unikatową formą krawędzi brzegu karpackiego – orograficzną i morfologiczną, na odcinku tzw. sigmoidy przemyskiej, czyli gwałtownego wygięcia brzegu Karpat ku północy. Poza tym Park obejmuje przełomowe odcinki dolin Sanu oraz Wiaru, o rzadko spotykanym w Karpatach przebiegu z zachodu na wschód.

Pod względem administracyjnym Park położony jest w większości
w powiecie przemyskim - 57234 ha tj. 92,5% (gminy: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Dubiecko, Krzywcza, Przemyśl). Pozostały niewielki fragment (4628 ha – 7,5%) leży w powiecie rzeszowskim (gmina Dynów i część miasta Dynów).

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego ma leśno-rolny charakter. Lasy zajmują z reguły wyższe partie terenu (pow. 400 m n.p.m.), zaś niżej położone obszary są wykorzystywane rolniczo.

Ekosystemy leśne odznaczają się wysokim stopniem naturalności, wyrażającym się dużym udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. W drzewostanach panują: buk, jodła i sosna.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest również bogaty pod względem osobliwości geologicznych (liczne pomniki przyrody nieożywionej i stanowiska dokumentacyjne).


Asset Publisher Asset Publisher

Back

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE W 2020 R.

SPOTKANIE W SPRAWIE PRZETARGU NA USŁUGI LEŚNE W 2020 R.

Ogłoszenie

       Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Nadleśnictwo Krasiczyn informuje o zwołaniu zebrania wszystkich Wykonawców zainteresowanych składaniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn w roku 2020” w dniu 19.11.2019r. o godz. 9.00 w Nadleśnictwie Krasiczyn w Sali edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa. Celem zebrania będzie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

 

Link do strony z postępowaniem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/274111